KHI NÀO MỘT TÀI KHOẢN ĐƯỢC XEM LÀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG / NGỦ ĐÔNG?

Bất kỳ tài khoản giao dịch nào được giữ với Công ty mà bạn không đăng nhập trong thời gian lớn hơn năm (5) tháng, sẽ được Công ty coi là Tài khoản không hoạt động / ngủ đông.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search