Lệnh chờ là gì?

Lệnh chờ là lệnh mua hoặc bán một công cụ khi các mức giá xác định trước nhất định do nhà giao dịch chỉ định được đáp ứng. Về cơ bản, khi đặt một lệnh chờ, nhà giao dịch thông báo cho nhà môi giới của họ rằng họ chỉ muốn lệnh của mình được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến một mức nhất định.

Lệnh chờ được chia thành hai loại, lệnh giới hạn (limit orders) và lệnh dừng (stop orders)

Lệnh giới hạn (Limit orders) chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn do nhà giao dịch chỉ định. Có hai loại lệnh giới hạn; lệnh giới hạn mua (buy limit) chỉ thị rằng một công cụ được mua ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn trong khi lệnh giới hạn bán (sell limit) chỉ thị rằng một công cụ được bán ở một mức giá giới hạn cụ thể hoặc cao hơn. Vì các lệnh Giới hạn đảm bảo rằng một lệnh sẽ được thực hiện trong các giới hạn đã chỉ định hoặc không, nên chúng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa trượt giá. Tuy nhiên, mặc dù chúng có thể ngăn trượt giá, nhưng chúng có nguy cơ không được khớp lệnh đúng giá vào thời điểm biến động cao.

Lệnh dừng (stop order) chỉ ra rằng các vị trí được mở hoặc đóng khi đạt đến mức giá cụ thể và được sử dụng rộng rãi để khóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Lệnh dừng mua (buy stop) được nhập cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh dừng bán (sell stop) được nhập thấp hơn giá thị trường hiện tại. Mặc dù các lệnh dừng thường bị nhầm lẫn với các lệnh giới hạn nhưng chúng khác nhau ở một khía cạnh quan trọng; khi giá thị trường đạt đến mức do nhà giao dịch chỉ định, lệnh thị trường sẽ tự động được đặt. Như vậy, vào thời điểm biến động cao, chúng có thể bị ảnh hưởng bởi trượt giá và giá khớp lệnh bị ảnh hưởng trong một số điều kiện thị trường nhất định.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search